ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചിലവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാം.

മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ഭാഗമായി ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ് മാറിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി വീട് നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് ആയി പണം കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും മാറി വീടിന്റെ മുറ്റവും...

ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ് ഭംഗിയാക്കാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസുകൾ.

വീടുകൾക്കുള്ള അത്രയും പ്രാധാന്യം പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ക്കും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക ആളുകളും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടം ഭംഗിയാക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റി ആണ് പലരും അന്വേഷിക്കുന്നത്. വീടു മുഴുവൻ പച്ചപ്പ് നിറയ്ക്കുന്നതിനായി പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ...