കേരളീയ തനിമയുമായി ആലത്ത് വീട്.

കേരളീയ തനിമയുമായി ആലത്ത് വീട്. സ്വന്തമായി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കേരളീയ തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെ തന്നെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി പേർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും വീട് നിർമ്മിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്ലോട്ട്, മെറ്റീരിയലുകളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിന്റെ...