കുറഞ്ഞ ചെലവ് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ കോസ്റ്റ് ഫോഡ് മാതൃക

ചെലവു കുറഞ്ഞ കെട്ടിട നിർമാണ രീതികൾ കേരളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൽ കോസ്റ്റ്ഫോഡിന് അതിപ്രധാന മായൊരു റോൾ തന്നെയുണ്ട്. കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കെട്ടിട നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനായി കോസ്റ്റ്ഫോഡ് വികസിപ്പി ച്ചെടുത്ത ചില സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ട്. വീടിന് തറയെടുക്കു ന്നതു മുതൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാവും വരെയുള്ള...

വീട് വില്‍ക്കാന്‍ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇവ

Home for sale real estate house sales illustration sign. വീട് വില്‍ക്കാന്‍ സാമാന്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങള്‍ നിലവില്‍ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടാവുമ്പോള്‍. മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടും വില്‍പ്പനയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാലതാമസം എടുക്കുന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. മാത്രമല്ല, നിങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്ന...