വീടിന് സോളാർപാനൽ സ്ഥാപിക്കാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

image courtesy : pv magazine India വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം മേൽക്കൂരകളിൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കേൾക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? എന്നാൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? എത്ര ചിലവ് വരും? മെയ്ന്റനസ്...

ചുവര് നിർമാണത്തിനുള്ള വിവിധ മെറ്റീരിയൽസും അവയുടെ വിലയും

Photo courtesy: asian paints വീട് നിർമാണത്തിൽ  ചുവര് നിർമാണത്തിന് ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുള്ള നിർമാണമാണ് നാം അധികം കാണുന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് അതിനു അനേകം ഓപ്‌ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. ഓരോന്നിനും അതിന്റെതായ ഗുണങ്ങളും.  നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും, വീട് നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്‌ഥലം, ഡിസൈൻ എന്നിവയെല്ലാം...

ചെറിയ വീടുകൾക്ക് യോജിച്ച മനോഹരമായ 9 സ്റ്റെയർകെയ്സ് മോഡലുകൾ

image courtesy : the constructor കൃത്യമായി ഡിസൈനും ഡെക്കറേറ്റും ചെയ്താൽ രണ്ടു നിലകളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്നതിനേക്കാളുപരി ഒരു വീടിന്റെ പ്രധാനവും മനോഹരവുമായ അലങ്കാരം ആക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് സ്റ്റെയർകെയ്സുകൾ.  ഇരുനില വീടുകൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ധാരാളം സ്റ്റെയർകെയ്സ് മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ...