ചെറിയ വീടുകൾക്കും, ഫ്ലാറ്റുകൾക്കും നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 8 ഫർണിച്ചർ മോഡലുകൾ.

image courtesy :my domaine നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെതായ കുറെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ സ്ഥലം കുറവ് എന്ന പ്രശ്നം നഗരങ്ങളിൽ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സ്വന്തം ആക്കുന്നവർ നേരിടാറുള്ളതാണ്. ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ സ്ഥലക്കുറവ് എന്ന പ്രശ്നവും, സുഖകരവും...

കുട്ടികളുടെ റൂം മനോഹരമാക്കാൻ 10 ആശയങ്ങൾ

Image courtesy : itl.Cat കുട്ടികളുടെ റൂം ഒരുക്കുമ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും ചിന്തയും എത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ഉയരം, അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ, അമിത താൽപര്യങ്ങൾ, സുരക്ഷ, തുടങ്ങിയ നൂറു കൂട്ടങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പൊന്നോമനകൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളും ഭാവിയും...

മേൽക്കൂര മനോഹരവും, വീട് ചൂട് കുറഞ്ഞതുമാക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 5 റൂഫിങ് മെറ്റീരിയൽസ്

image courtesy : my decorative നമ്മുടെ കേരളം പോലെ ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിൽ വീട് വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ചൂടിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. മേൽക്കൂരയിൽ ഏൽക്കുന്ന ചൂടിന്റെ അളവ് വീടിനുള്ളിലെ താപനിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു.  ചൂട് എന്ന പ്രശ്നം ആലോചിച്ചാൽ ആദ്യം വരുന്ന...