വീട് എന്ന സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയോ ? #veedu.

1.BUDGET:വീടിനു ബഡ്ജറ്റ് കണക്കു  കൂട്ടുമ്പോൾ പ്ലോട്ട് ഒരുക്കൽ ,ചുറ്റുമതിൽ ,ഗേറ്റ് ,കിണറു കുത്തൽ ,ലാന്റ്സ്കേപ്പിംഗ് ,ഇന്റീരിയർ ,ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ,വാട്ടർ /electricity കണക്ഷൻസ് ,എഞ്ചിനീയർ ഫീസ് എന്നിവ എല്ലാം പരിഗണിക്കേണ്ടതു ആണ് . 2.PLAN :തനിയെ പ്ലാൻ വരക്കുന്നതിനു  പകരം എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആർക്കിടെക്ടനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും  ആവശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്ലാൻ വരാകുന്നതു ആയിരിക്കും  നല്ലത്. 3.PLAN :ആർക്കിടെക്ടനെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന  /ചെയ്ത  വീടുകൾ കണ്ടു അതു നമ്മുടെ ഇഷ്ട്ടങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ  ആണോ  …

Gypsum plastering, is it good? Will the cost go down?

By Mizhaab, E veedu Gypsum plastering is a method of plastering that is widely accepted in our times. What exactly is gypsum plastering? What are the differences between cement plastering and gypsum plastering? What are the disadvantages?  Will the cost go down? Let’s start with, What is gypsum?  How is it made? Gypsum is a …